ТУ-Варна приключи успешно първата година от участието си в Националната научна програма „Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността“ (ИКТ в НОС). Обществените предизвикателства, към които е насочена програмата „ИКТ в НОС“, са отворена наука и отворен достъп на обществото до научни резултати, дигитализация на науката, Индустрия 4.0, дигитализация на образованието и киберсигурност.
През първата година от изпълнението на програмата ИКТ в НОС интедисциплинарният научен екип от ТУ-Варна представи резултатите от работата си в пет публикации - две статии в списания с импакт-фактор и три публикации, индексирани в SCOPUS. Към общоуниверситетския проект с участие на представители от различни катедри бяха привлечени и млади изслидователи - двама доктранти и трима студенти.

По програмата беше оборудвана лаборатория за учебен процес и изследователска работа с най-ново поколение система за 3D моделиране и принтиране. Закупена и инсталирана е интерактивна мултимедия, която се използва в лабораторията при обучението на студентите и представяне на научните разработки.

 

Разработено е приложение за обучение „Създаването на работна среда за провеждане на лабораторни упражнения по „Машинно обучение“ и образователен  курс с отворен достъп и са проектирани и принтирани 5 тримерни модела за усвояване на нови знания и за онагледяване на абстрактни понятия, съгласно изискванията на програмата.

ТУ-Варна изпълни комплексно всички планирани индикатори за първата година, а по 4 от тях екипът надмина очакваните резултати.

Националната научна програма „Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността“ (ИКТ в НОС) е част от инициативите за изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в България до 2030 година за дигитализация на обществото. Стартира през декември 2018 година и ще продължи до края на 2021 година. ТУ-Варна е партньор в програмата, заедно с БАН, ТУ-София, Софийски университет, РУ „А. Кънчев”, Университет „Проф. д-р Асен Златаров” - Бургас, ПУ „П. Хилендарски“, Химикотехнологичен и металургичен университет, ШУ „Еп. К. Преславски”, МУ - София, Университет по библиотекознание и информационни технологии, ЮЗУ „Н. Рилски”.