Специалност “Биомедицинска електроника” в Технически университет – Варна подготвя инженерите, които ще решават все по-сложни проблеми, свързани със здравето, продължителността и качеството на човешкия живот в бъдеще. Редица проучвания сочат, че търсенето на биомедицински инженери ще нараства бързо през следващите години и това е една от най-перспективните професии на бъдещето. Приемът в Технически университет - Варна по специалност “Биомедицинска електроника” за ОКС “бакалавър” започва още през 2012 година. Студентите завършват с професионална квалификация “Инженер по биомедицинска електроника”. Обучението е в редовна и задочна форма, съответно - 4 и 5 години.

Обучаващата катедра „Електронна техника и микроелектроника” има над 30-годишна история, много богат опит и авторитет в научните среди у нас и в чужбина. Създадена през 1987 година, днес тя е акредитирана с много висока оценка за провеждане на обучение по специалностите „Електроника“ и “Биомедицинска електроника”. Катедрата разполага с високо квалифицирани преподаватели в областта на биомедицинската техника и в електрониката. За провеждане на обучението по специализираните дисциплини са привлечени и специалисти от други български и чуждестранни университети, включително медицински.

„През първите две академични години студентите изучават широк кръг фундаментални и общотехнически дисциплини. В трети и четвърти курс бъдещите инженери вече се профилират и се формират като специалисти по биомедицинска електроника.“ – обобщава структурата на обучението по специалността, доц. д-р инж. Емилиян Беков, ръководител на обучаващата катедра в ТУ-Варна. - „В тази втора част от подготовката си студентите изучават редица специални дисциплини в областта на анатомията и физиологията, биохимията, биомеханиката, медицинската апаратура за регистриране на сигнали и изображения, системите за получаване, анализ и обработка на сигнали и изображения и др. Много е важно и се гордеем, че катедрата разполага с отлично оборудвани - както хардуерно, така и софтуерно, работни места за обучение. Модерните софтуерни пакети за компютърна симулация и проектиране, системите за развитие на Texas Instruments, Xilinx, Altera, Agilent, National Instruments и др., както и програмирането на С/С++/C# и VHDL/Verilog, предоставят големи възможности и за съвременно практическо обучение, и за осъществяване на значими научноизследователски и приложни разработки.“

В лабораторните упражнения по специалност “Биомедицинска електроника”студентите работят с реални медицински апарати - пациентен монитор, кардиограф, холтер, спирометър, фетален монитор, ехограф, пациентни симулатори, тестери и други.

 

Успешно дипломиралите се студенти намират професионална реализация предимно в областта на разработката, производството и експлоатацията на медицинска апаратура с различно предназначение. Инженери по биомедицинска електроника, завършили ТУ-Варна, работят в много държавни и частни болници, във водещи български и чужди фирми като „Медикосервиз“ ООД, ЕЛПАК ООД, „Техносенс“ ООД , „Илан Медицинска апаратура“ ООД, „Микросистеми“ ООД и др. Сред потребителите на кадри са и големите световни фирми за производство на медицинска апаратура като Philips, Siemens и General Electric. Някои от компаниите предлагат стипендии и възможности за повишаване на практическата подготовка чрез летни стажове в реална работна среда.

Международните контакти на катедра „Електронна техника и микроелектроника“  дават възможност за ежегодно специализирано обучение на изявени студенти и докторанти в университети в Белгия, Гърция, Франция, Великобритания, Германия и Испания. Катедрата е партньор в много национални и международни проекти и студентите могат да бъдат част от екипите по някои от тях още по време на обучението си в ТУ-Варна. След придобиване на ОКС „бакалавър”, катедрата предлага редовно и задочно обучение в следващите образователни степени – „магистър” и „доктор“.