На 30.10.2019 г. в гр. Варна се проведе съвместна информационна - среща семинар с демонстрация на Национална служба за съвети в земеделието (ТОО - Варна) и Технически университет – Варна на тема: „Добри практики при торене на зеленчуци”.
     На срещата присъстваха 59 студенти, докторанти, преподаватели, представители на бизнеса.
     На събитието гл.ас. д-р Пламена Янкова от Технически университет - Варна запозна участниците - земеделски производители, собственици на земи и студенти с особеностите и приложението на минералните торови продукти при отглеждане на зеленчукови култури. Препоръчителните норми на торене при зеленчуците, видовете торове, значението на хранителните елементи, както и възможностите за подобряване на хранителния режим на културите. Внимание бе обърнато и на биологичните торови продукти при отглеждане на зеленчукови култури - видовете биотор, основните причини за тяхното прилагане, ползите, предимствата и недостатъците от използването им.

     Експерти от Териториален областен офис - Варна към НССЗ запознаха участниците с възможностите за финансиране  на земеделските стопани по ПРСР 2014 – 2020, както и Схеми и мерки за подпомагане по Директни плащания към Държавен фонд „Земеделие“. Разяснени бяха на присъстващите общите условия и изисквания по подмярка 4.2.2 от Тематичната подпрограма за развитие на малки земеделски стопанства „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, подмярка 4.1 операция 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Тематичната подпрограма за развитие на малки земеделски стопанства, подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Тематичната подпрограма. Както и подаването на проектно предложение чрез Информационната система ИСУН 2020.
     В края на срещата се проведе дискусия, на която присъстващите обмениха опит, информация и споделиха проблеми.