Призът „Криле на науката“, учреден в ТУ-Варна през 2013 година и връчван ежегодно за постижения в научната и проектна работа, завърши пътя си и остава в Машинно-технологичния факултет за постоянно. По регламент наградата е преходна, докато едно университетско звено не я заслужи три поредни години и това се случи тази есен.

Бронзовата статутка, изработена по проект на доц. Радко Радев беше връчена от доц. д-р инж. Тодор Ганчев - заместник-ректор „Научната дейност“ и председател на комисията по научно-изследователска дейност в ТУ-Варна, на тържество по случая Месеца на науката в конферентната зала на ТУ-Варна. Доцент Ганчев обобщи като много успешно представянето на звената в Месеца на науката 2019 и обеща, че състезанието ще продължи, но вече с нов регламент, нови предизвикателства и нови награди и добави „Мисля, че не е най-важното кой е на първо, второ или трето място. Най-важното е самата традиция, която сме създали, да награждаваме тези, които са положили труд, усилия и по някакъв начин са придвижили напред проектната дейност.“ От името на МТФ наградата прие доц. д-р инж. Николай Куртев – заместник-декан „Научно и кадрово развитие“: „Благодаря на проектните екипи, които се представиха много добре и в работата по проектите, и в тяхното представяне. Изразявам нашата благодарност и към  заместник-деканите на другите факултети, които ни дадоха най-високата оценка и тяази награда вече е непреходна.“

   

Комисията, в чийто състав влизат заместник-деканите на факултетите в ТУ-Варна, класира на тази година второ място в конкурса „Научни постижения на звената в ТУ-Варна” Електротехническия факултет.  Плакетът и грамотата бяха връчени на доц. д-р инж. Бохос Апрахамян, вр.и.д. декан. С равен брой точки на трето място са Факултетът по изчислителна техника и автоматизация и Корабостроителният факултет. Отличията приеха доц. д-р инж. Милена Карова – зам.-декан НКР на ФИТА и гл. ас. д-р Стоян Вергиев, преподавател в КФ.

       

Доцент Ганчев обяви и петте проекта с най-висока оценка в конкурса и връчи грамоти за успешните научни разработки на ръководителите на съответните екипи.

 

Ас. д-р инж. Таня Аврамова от МТФ - ръководител на колектив, разработил проект „Нови методи за обработка на вътрешни цилиндрични повърхности“

 

Доц. д-р инж. Юлиян Рангелов от ЕФ - ръководител на колектива, разработил проект „Изследване устойчивостта на електроенергийната система и управлението на честотата при преобладаващ дял на производство от възобновяема енергия“

 

Доц. д-р инж. Христо Вълчанов от ФИТА – ръководител на колектив, разработил проект „Интегриране на машинно обучение и виртуализационни технологии за реализация и управление на облачни услуги“

 

Гл. ас. д-р Стоян Вергиев от КФ – ръководител на колектив, разработил проект „Създаване на ГИС модел за оценка на зависимостите полен-растителност и полен-климат в агроценози“

 

Доц. д-р инж. Свилен Стоянов от ДТК - Добрич – ръководител на колектив, разработил проект „Изследване вибрационното поведение на ротационни възли в земеделските машини“

 

„Благодаря на целия екип на проекта – преподаватели и студенти.“ – сподели след награждаването ас. д-р инж. Таня Аврамова. – „Проектът е свързан с разработването на два нови инструмента  за обработване на отвори, като на тази база бяха подаден две заявки за полезен модел и към днешна дата те вече са регистрирани в Патентното ведомство на Република България. Публикувана е и статия, представена е на конференция, включена е в база данни SCOPUS - като цяло, считаме проекта за изключително успешен. Иновативното е в самата конструкция на инструментите - тя включва нови елементи, което пък води до нова технология на обработване на отворите с много висока точност, ниска грапавост и т.н.. Постига се максимална прецизност при отвори, към които предявяваме изключително високи изисквания, например при хидравличните цилиндри. Изводите са на база проведени експерименти, които доказаха, че и двете конструкции са много успешни.“

Четирима преподаватели от Добруджанския технологичен колеж към ТУ-Варна и няколко техни студенти са изследвали вибрационните процеси, които протичат в земеделски машини, разказа доц. д-р инж. Свилен Стоянов: „Идеята за този проект дойде изцяло от бизнеса и ние окомплектовахме апаратурата и направихме изпитанията по покана на колегите-инженери от завод „Металагро“АД в град Добрич. Целта беше да се проведат изследвания, за да се види качеството на произведените машини и възможностите за бъдеща работа – за анализи, разработване на методология за тези изследвания, които да могат да се въведат при тях. Резултатите са много добри от гледна точка на качеството на машините, които изследвахме. Имаше повишено ниво на вибрациите в два от изследваните лагера и нашите препоръки бяха взети под внимание за прецизиране на изработката. Проблемът за вибрациите е много важен още при проектирането и след това при експлоатацията на земеделската техника. С апарутарата, която използвахме, трептенията могат да се разлагат по трите координатни оси и по всяка от тях да се изследват трептенията, получени първоначално в процеса на разработване и симулация и после – в процеса на работа. Важно е за новоконструираните машини от типа хедери за слънчоглед –такава беше едната от машините, които изследвахме, по-точно част от оборудването на комбайна, да се види дали няма недопустими трептения по някоя от осите. Тези трептения са предпоставка за бъдещи аварии и произтичат както от некачествено изпълнение, така и от елементи, които по някакъв начин предизвикват т. нар. „биене“ или пък от динамичните настройки на конструкцията в цялостната система на машината.“ Значимостта на проекта на ДТК-Добрич за практиката може да бъде оценена и като имаме предвид факта, че в България няма лаборатория, която да прави замервания и изследвания в тази област. Най-близката лаборатория, която в момента ползва добричкият производител на селскостопанска техника, е в Унгария.

Материала подготви Валерия Василева
ТУ-Варна