От 7.10.2019 до 11.10.2019г. делегация от ТУ – Варна в състав – проф. д-р инж. Венцислав Вълчев – ректор, доц. д-р инж. Кирил Киров – зам. Ректор АСК, доц. д-р Светлана Лесидренска – Директор на Дирекция „СУАП“ и доц. д-р инж. Димитър Ковачев – преподавател от катедра „ЕТМ“, посети University of Nicosia в Кипър. Командировката беше реализирана по европейската програма Еразъм +. Последователно бяха осъществени делови срещи с ректора на кипърския университет - Prof. Philippos Pouyioutas и неговия екип - prof. Edna Yamasaki – Vice rector for Academic affairs; prof. Constantinos Phellas – Vice rector for Faculty and Research, prof. Andreas Polemitis – Vice rector,  както и работни срещи по групи с деканите на факултета по бизнес - prof. Angelika Kokkinaki и факултета по инженерни науки - prof. George Gregoriou.

University of Nicosia e най – големият университет в Южна Европа, в който обучението се извършва на английски език. В него се обучават над 12 000 студента от над 70 държави по близо 100 бакалавърски, магистърски и докторски образователни програми. Основни конкурентни предимства на този университет са:

  • първо място в Европа по онлайн/дистанционно обучение (половината от студентите в университета се обучават в онлайн/дистанционна форма). University of Nicosia е първият университет в Европа, на който са присъдени 5 звезди за онлайн/дистанционно обучение;
  • първо място в света в обучение по блокчейн и дигитални валути;
  • международна студентска мобилност с над 400 университета по света;
  • широк спектър от модерни, адекватни на потребностите на бизнеса образователни програми;
  • високо качество на обучение, основано на придобити образователни степени и специализации на преобладаващата част от преподавателите в авторитетни европейски и американски университети;
  • модерна образователна и научно – изследователска инфраструктура (над 100 млн. евро инвестирани в сградния фонд на университета);
  • рекламна дейност на много високо ниво и др.

На срещите с ръководния екип на кипърския университет бяха споделени множество добри практики от неговата дейност и управление, които ръководството на ТУ – Варна ще включи в своята мандатна програма за приложение. Бяха обсъдени и възможности за стартиране на съвместни магистърски програми (двойни дипломи), както и проекти в образователната и научно – изследователска дейност.