От 04 до 09.06.2019 г. в Технически университет - Варна се състоя Международната научно–практическа конференция  „Устойчиво развитие - 2019”. Форумът премина под наслов „Екология, иновации и бизнес за устойчиво развитие на регионите“. Включени бяха тематичните направления: „Екологичен мениджмънт и устойчиво ресурсоползване“, „Естествени науки за устойчивото развитие“, „Икономика, организация, управление и обучение за устойчивото развитие на обществото“, „Устойчиво развитие на производствени системи и индустриални зони“, „Моделиране и компютърни технологии в устойчивото развитие“, „Климатични промени и мониторинг“, „Устойчиво развитие на туризма“, „Инвестиционни стратегии, конкурентоспособност, екологична сигурност и безопасност“.
В конференцията участваха представители на Международната асоциация за устойчиво развитие, Технически университет – Варна, Асоциация „Екология, земеделие, образование, наука и сигурност“, Международна академия „Биоенерго технология“ /МАБЭТ/, Руска академия за естествени науки /РАЕН/, Асоциация „Научни и приложни  изследвания“, Институт по география към НАН-Украйна, Клъстер „Черноморска икономическа зона“, Тамбовски държавен технически университет, Дружество „Евро-експерт“.
Научната равносметка от конференцията включва 38 доклада в очна и задочна форма на участие от 67 автори и съавтори от 5 държави, 16 университета, от които 7 чуждестранни и 6 български, четири фирми и неправителствени организации и институции. В работата на конференцията взеха участие 11 професори и доктори на науките, 15 доценти, 7 докторанти.
Практическите изводи от научния форум са – на първо място, че тематиката свързана с теорията, практиката и обучението за устойчиво развитие на регионите, е актуална в съвременния етап за развитие на икономиката и обществото, а материалите от конференцията ще бъдат полезни за широк кръг читатели и ползватели. На второ място участниците заключиха, че принципите и целите на устойчивото развитие произтичат закономерно от принципите на съхранението, равновесието и еволюцията в природата, обществото и техническите системи. Тези принципи са основополагащи за развитието на обществото и се препоръчва да се прилагат от всички управленски нива в съвременното общество.
Форумът създаде за поредна година атмосфера за разкриване на нови хоризонти на сътрудничество и обмен на познания и опит в различните сфери на устойчивото развитие. В тази връзка бяха специално приветствани и новопостъпилите членове в МАУР и новите симпатизанти за продължаване на традицията на конференцията.