През месец март 2019 год.  в град Минск, Република Белорусия ще се състои международна задочна конференция  "Промишлена безопасност и охрана на труда: практика, обучение, иновации".

Конференцията се организира от Държавния университет по гражданска защита към Министерството по извънредните ситуации на Република Белорусия. Съпредседател на организационния комитет на конференцията е проф. дн М. Миховски, ръководител на лабораторията "Механика, диагностика и без разрушителен  контрол" към института по механика на Българската академия на науките.

Подробни указания.

Таксите за участие се заплащат по реда на "Вътрешните" конкурси за частично финансиране на индивидуални участия в научни форуми.