На първото за 2019 година заседание на Академичния съвет своите дипломи за хабилитация получиха петима нови доценти в Технически университет - Варна. Дипломите връчи лично ректорът - професор Розалина Димова. Трима от преподавателите, хабилитирани през зимния семестър, са от Факултета по изчислителна техника и автоматизация – доц. Венцислав Николов, доц. Веско Узунов и доц. Жейно Жейнов. Техните колеги доц. Ивайло Неделчев и доц. Анета Върбанова преподават и осъществяват научна дейност съответно в Електротехническия и в Корабостроителния факултет на ТУ – Варна.

Церемонията продължи с официалното обявяване на присъдената образователна и научна степен „доктор“ и връчване на дипломите на шестима успешно завършили докторанти от ТУ - Варна. Корабостроителният факултет присъди докторска степен на Андрей Андреев от научна специалност „Промишлена топлотехника“, на Елена Кинджакова от докторска програма „Системи и устройства за опазване наоколната среда“ и на Георги Щерев, чийто дисертационен труд е на тема „Планиране прехода на кораба в особени райони“. Темата на успешно защитената дисертация на Милен Ангелов от Факултета по изчислителна техника и автоматизация е „Архитектура на маршрутизатор на МРР и NUMA компютри с DLH мрежова“. Докторантът от Електротехническия факултет Младен Пройков получи от ректора на ТУ – Варна, проф. Розалина Димова, диплома за ОНС „доктор“ за защитен дисертационен труд „Изследване, анализ и препоръки за постигане на електромагнитна съвместимост в електроснабдителните системи в режим на понижено натоварване”, специалност ЕСЕО. Успешно се дипломира и докторантът от Машинно-технологичния факултет Димка Василева, защитила дисертация „Планиране и контрол на качеството“ по специалност „Технология на машиностроенето“.