Ректорите на двата университета - проф. Сорин Руджина и проф.  Росен Василев, подчертаха, че академичното сътрудничество има потенциал да окаже не само образователен, но и голям икономически ефект върху региона

Ректорите на Технически университет – Варна и Университета Ovidius в Констанца, Румъния подписаха петгодишен меморандум за сътрудничество.

Меморандумът беше подписан в Констанца от проф. Росен Василев – ректор на ТУ - Варна и проф. Сорин Руджина – ректор на Университета Ovidius. На церемонията в аулата на университета, който е най-големият в Черноморския регион, присъстваха студенти и преподаватели от трите инженерни от общо 16 факултета на румънското висше училище.

Документът е основа за договаряне и реализация на сътрудничество в обмена на кадри – студенти, докторанти и преподаватели, на  научна, образователна и техническа информация и споделяне на база за научни изследвания. Инициативата за двустранната спогодба е подкрепена от Мрежата на черноморските университети (BSUN). На подписването на меморандума присъства постоянният секретар на организацията г-н Еден Мамут, който e и изследовател в Института по нанотехнологии и алтернативни енергийни източници в Университета Ovidius.

Сътрудничеството между университетите във Варна и Констанца, съгласно меморандума, стартира с обмен на преподаватели от българска страна, които са специалисти в областта на енергетиката. Румънският университет има амбициите да разраства инженерните факултети, но изпитва недостиг на хабилитирани преподаватели. Избрали са да поканят лектори от ТУ – Варна след обстойно проучване и като са установили, че  единствено в Технически университет – Варна в България е акредитирана специалността „Електроенергетика“. Още от тази учебна година варненските преподаватели ще водят лекции и упражнения на студенти в бакалавърската програма в Констанца. Предстои и създаване на общи  магистърски програми като студентите ще се обучават по един семестър в България и в Румъния. Близостта и добрата пътна инфраструктура между Варна и Констанца, които са на около 160 километра разстояние, улесняват изключително много бъдещите съвместни проекти и дават възможност за редовна комуникация и обмен и за съвместно ползване на базата от лаборатории и тренажори за различни обучения, семинари, научни форуми. Румънските партньори оценяват високо и квалификацията на преподавателите и учените от Варна в областта на топлотехниката и възобновяемите енергийни източници и ще разчитат на тяхната помощ, за да продължат да развиват и тези области в Университета Ovidius.

Меморандумът e една следваща стъпка в партньорството между ТУ – Варна и Университета Ovidius, което започва още със създаването на Мрежата на черноморските университети през 90-те години на миналия век и продължава активно по всички европейски програми вече близо 20 години. От началото на 2018 година до момента пет екипа от преподавателската и административната колегия на ТУ – Варна участваха в семинари и обучения в Университета Ovidius по програмата Еразъм+, а техни румънски колеги бяха на обмен в България.

Проф. Росен Василев подари на ректора на Университета Ovidius в Констанца зооморфни апликации – реплика на находките от Варненския халколитен некропол, считани за най-старото обработено злато в Европа и света.

Проф. Розалина Димова – зам.-ректор на ТУ – Варна, представи пресечните точки на интереси за бъдещи проекти в изследователската и научно-приложната област.

Академичните ръководства обсъдиха актуалните тенденции в европейското пространство на висшето образование за подобряване на сътрудничеството,  насърчаване на съвместните образователни програми и общи инициативи по въпроси от взаимен интерес. Специално внимание беше обърнато на трансграничното сътрудничество като форма за разрешаване на предизвикателствата пред съвременните общества.

Международното сътрудничество в областта на образованието, научните изследвания и иновациите е важен елемент от политиката на Технически университет - Варна. На срещата в Констанца бяха обсъдени възможности за съвместни изследвания на научноизследователски колективи, лаборатории и центрове, които да се обединят в цялостна рамка за насърчаване на научните изследвания. Беше прието решение за създаване на съвместни екипи по компетентност за участие в проекти и включване в тематични мрежи.

Акцент в меморандума е и сътрудничеството между университетските библиотеки за въвеждане на иновации и международен обмен на литература и публикации.

Предстои и оценка и кандидатстване със съвместни проекти, обвързани с инициативата „Син растеж“ на Европейската комисия. Проектите ще са ориентирани към морски проучвания и морска екология, а реализацията им ще има силно положителен ефект не само за развитие на потенциала на двете академични институции, но и върху икономиката и устойчивото развитие в целия Черноморски регион.