Технически университет – Варна започва активно да предлага през учебната 2018/2019 г. различни форми на продължаваща квалификация на педагогическите специалисти. Обучението е съгласно Закона за предучилищното и училищното образование и Наредба № 12 от 01.09.2016г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

ТУ - Варна предлага обучение за придобиване на допълнителна професионална квалификация “Учител”, както и научно ръководство на кандидати за придобиване на I и II професионално-квалификационна степен.

Доц. Маргрета Василева - зам.-ректор по учебната дейност на ТУ - Варна, представи опита и възможносите за продължаваща квалификация в университета на учители при откриването на конференцията "Детският и началният учител - двигател на мотивацията", организирана от РУО – Варна през м. юни т.г.

Квалификационната дейност се осъществява от висококвалифицирани преподаватели от Технически университет – Варна, от професионалисти с дългогодишен опит в различни форми на квалификация на педагогическите специалисти и от иновативни учители. Организационните форми на продължаваща квалификация на педагогическите специалисти, които предлага ТУ - Варна, са:

 • курсове (въвеждащи, тематични, комплексни и др.);
 • семинари, професионални педагогически и психологически тренинги,
  школи, практикуми, лектории и др.
 • специализации, свързани с методическата, педагогическата,
  психологическата подготовка на педагогическите специалисти, с конкретна
  предметна област или с управление на образованието;
 • професионално-педагогически специализации;
 • майсторски клас като интерактивна форма на обучение на учители-
  новатори чрез представяне на педагогическите им постижения, споделяне на
  положителен професионален опит, обсъждане на актуални тенденции и
  прилагане на иновативни технологии и практики;
 • форуми (конференции, конкурси, пленери) за представяне на
  резултати от проучвания, изследователска и творческа дейност, за
  професионална изява и представяне на добри, иновативни практики или
  постижения.

 Темите от предложените програми за квалификация на педагогически специалисти са разнообразни и атрактивни. Предложени са от преподаватели с опит, утвърдени са сред търсените тематични области на национално ниво. Главните групи от аудиторията са: директори, детски учители, начални учители, учители по български език и литература, учители по математика, физика и информатика, изобразително изкуство и др. Специално място е отделено за учителите по професионална подготовка, които може да усъвършенстват уменията си както по специалността, така и по методика на преподаването. Специализираните теми са в областта на: машиностроене, електротехника, електроника, автоматика, енергетика, комуникационна и компютърна техника, софтуерни технологии, топлотехника и възобновяеми енергийни източници, транспортна техника и технологии,  корабни машини, индустриален дизайн и мениджмънт и др.

Една доста търсена тема за квалификация е свързана с въвеждането на новия учебен предмет “Компютърно моделиране” в 3-и клас през предстоящата 2018/2019 учебна година. Според Приложение 1 на Наредба 12 този нов учебен предмет ще се преподава от начални учители. Тези педагогически специалисти към настоящия момент нито са изучавали дисциплината в университета, нито имат умения за кодиране и работа във визуална блокова среда. Някои от тях имат опит в използването на дигитални устройства, организиране на файлове на различни носители на информация, но никой от тях не е подготвен в обучението си за образователно-квалификационна степен “бакалавър” или “магистър” за създаване на анимирани проекти с използване на алгоритми с условия и повторения чрез визуална среда за блоково програмиране. Всичко това определя интереса на учителите към курсове с подобна тематика: кодиране, работа във визуална среда, блоково програмиране.

ТУ - Варна предлага дългосрочно обучение в тази област - професионално-педагогическа специализация “Компютърно моделиране в начален етап”. Това ще обезпечи интереса, ще доведе до чести срещи на колегията в региона и усъвършенстване на уменията на учителите за преподаване на учебното съдържание на дисциплината в училище. Приключението “Компютърно моделиране” ще започне групово, споделено с колегите-учители, които ще участват, освен в лектории и упражнения, в тясно-професионални дебати и методически решения, които ще водят до постигане на очакваните резултати от учениците. А те са именно: подреждане на блокове в указана линейна или разклонена последователност във визуална среда, създаване на истории с герои по зададен сюжет чрез блокове във визуалната среда, сглобяване на крайна последователност от блокове, реализираща цикличен алгоритъм, създаване на анимирана картичка, споделяне на готови проекти в интернет.

Друг акцент е тематиката на курсовете за педагогически специалисти към ТУ - Варна е приложението на информационните технологии в професионалната дейност на учителите. ТУ - Варна предлага професионална подкрепа и консултиране относно построяването и изпълнението на различни дигитални стратегии в училищата.

В списъка от теми на курсове са: „Облак технологиите в професионалната дейност на учителя“, „Създаване и провеждане на електронни тестове“, „Процес на обучение във виртуална класна стая“, „Приложение на интерактивната бяла дъска в процеса на обучение“, „Приложение на интерактивни информационни технологии в процеса на обучение“, „Многомишкова технология “Енвижън” - един компютър, много мишки“, „Анализ на данни с електронни таблици“ и др. Предвиждат се поредица от събития за директори, които да се запознаят с възможностите на различните технологии и да планират прилагането им в процеса на обучение в училищата. Уменията за работа с облак платформи са новия етап от дигиталната грамотност на съвременния човек. Всеки директор трябва да се усъвършенства в използването им, за да избере аргументирано една или друга облачна услуга за училището си за осигуряване на безопасна среда за работа в интернет на учениците (не само в задължителните часове по информационни технологии). След избора на конкретна облачна среда, следват поетапни обучения на учителски колективи, които придобиват умения да работят в споделена среда, да създават формуляри за събиране на отговори,  да създават  виртуални класни стаи. Тези три етапа са плавното прилагане на облачните технологии в професионалната дейност на учителя.

Друга линия на предлагане на обучение от страна на ТУ - Варна са курсовете за придобиване на допълнителна професионална квалификация “Учител”. Наблюдава се интерес към учителската професия от страна на завършващите студенти, които успешно биха се реализирали в училищното образование като учители по професионална подготовка, информатика, математика и др. В рамките на 2 семестъра в последния курс на бакалавърската степен може да се приключи един такъв курс.

Квалификационната дейност се организира и провежда по заявки на възложители (РУО, училища, детски градини и др.) и по индивидуални заявки.
За допълнителна информация сканирайте QR кода или се свържете с ТУ - Варна чрез електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..