Екип одитори от варненския клон на сертифициращата организация „Бюро Веритас България“ неотдавна извърши ресертификационен одит на системата за управление на качеството (СУК) на Технически университет – Варна, в рамките на присъщите му дейности. Критерии на одита бяха международния стандарт ISO 9001:2015 и утвърдените вътрешни правила на СУК, съобразени с него.
            В рамките на двата дни на одита бяха проверени всички  основни структури на университета. Навсякъде беше констатирано съответствие на изпълняваните дейности с утвърдените вътрешни правила и процедури. Академичният и административният персонал в звената демонстрираха своята компетентност по отношение на СУК и присъщите процеси, изпълнявани в звената. В резултат на това, проверката завърши с положителен резултат и бе дадена препоръката ТУ – Варна да бъде поредно ресертифициран за следващ 3 годишен период.
             На базата на получената положителна оценка, ръководителят на „Бюро Веритас България“, г-н Станимир Смилков връчи на ректор проф. дн. Росен Василев поредния сертификат за съответствие на системата за управление на качеството на ТУ-Варна със изискванията на международния стандарт.
            За същността на проведения външен одит и процес на ресертификация на СУК на ТУ - Варна, разговаряме с ръководителя на Центъра по на качество на ТУ-Варна, доц. д-р Стоян Славов.


Доц. Славов с досегашните сертификати в кабинета на Центъра по качество.

            – Каква е технологията на провежданите одити от  „Бюро Веритас”   в звената на университета, доц. Славов?
          – Технологията е идентична с тази, която се прилага при всички ресертификационни и надзорни външни одити през изминалите близо 20 години на функциониране на СУК в ТУ-Варна. Тя се състои в това, че компетентен в  областта на висшето образование независим одиторски екип на сертифициращата организация, извършва външен одит при нас. Одити се правят поне веднъж годишно с критерии съответната версия на стандарта ISO 9001 и действащите в ТУ-Варна вътрешни правила. Проверява се документацията, наблюдава се практиката (когато и където е приложимо) и се проследяват записите от процесите, свързани с обучението на потребителите на образователни услуги и научно-изследователски и приложни дейности. На случаен и извадков принцип одиторите посещават избрани звена/катедри и проверяват съответната документация и воденето на записи, както и пряко наблюдават осъществяването на свързаните с учебния процес дейности.
             – За какъв времеви период  са в сила издаваните сертификати?
          – Договор за сертификация се сключва за тригодишен период, в рамките на който се извършва един (ре)сертификационен и два надзорни одита през период от една календарна година, след което следва сключване на нов договор и цикъла се повтаря отново. Първоначално, СУК на ТУ-Варна е била ресертифицирана трикратно последователно от „Бюро Веритас” (до 2006 г. известна под името BVQI), като са издавани сертификати, кореспондиращи на развитието на версиите на стандарта ISO 9001 през годините. Два три-годишни цикъла, в периода м. август, 2012 – юли, 2018 г. сме били сертифицирани и от сертифициращата организация „Рина България“ ЕООД. Полученият последен сертификат по версията на стандарта ISO 9001:2015 е шести по ред, издаден пак от „Бюро Веритас България“ и е със срок до м. юли, 2021 г.
             – Казвате, с малък период на прекъсване в сертификацията. Не са ли университетите  законово задължени постоянно да се сертифицират?
             
– Разработването и внедряването на СУК, нейната сертификация, както и избора на сертифицираща организация е въпрос на доброволен избор на съответната организация, представлявано от нейното висше ръководство. И тъй като през годините ректорите на ТУ-Варна и екипите им са се сменяли, затова и политиката по отношение на сертифициране на системата за управление на качеството на ТУ-Варна също е търпяла промени. Това, че не е била „сертифицирана“ обаче, не означава че СУК на ТУ-Варна е преставала да действа. Просто тогава не е била обект на външни одити.
За държавните висши учебни заведения по закон задължително се явява само преминаването на периодичен държавен контрол за оценка от страна на Националната агенция по образование и акредитация (НАОА). Одитите от сертифициращи организации не са задължителни, но провеждането им води до получаване на по-висок резултат в частта „външно оценяване на качеството на обучение“ във връзка с нормативните изисквания за получаване на държавна субсидия от ТУ-Варна.
            – Тази последна, шеста ресертификация на СУК, е била по нова версия на стандарта ISO 9001?
           
– Да. Макар и ревизията на стандарта ISO 9001:2015 да беше публикувана през 2015 год. от международната организация по стандартизация ISO, ние изчакахме допустимия три годишен транзитивен период за преминаване към тази версия. Това ни даде възможност постепенно и планово да извършим подготовка за удовлетворяване на новите изисквания, включени в него, както и да изберем най-добрите подходи за това. Трябва да се отбележи, че в последната  версия на стандарта за първи път е въведено „управление на организацията, базирано на потенциалните рискове и възможности”. Залага се на извършването на превантивни действия, насочени към недопускане проявата на даден риск и потенциален проблем или смекчаване на последиците от него, ако все пак не може да се избегне напълно. По този начин управлението на организациите включва по-скоро превантивност, отколкото реактивност на вече реализирали се рискове или пропуснати ползи и възможности за подобряване на качеството на предоставяните продукти  или услуги.
            Изискването за оценяване на потенциалните рискове в организациите, финансирани целево от  държавния бюджет от няколко години е заложено и в някои държавни нормативни разпоредби в областта на финансовото управление и счетоводството в България, което също касае ТУ-Варна като такава организация.
            Къде са уязвимите места, какво сме предвидили за оптимизирането им и доколко сме го осъществили?
            - Не трябва да се забравя, че към момента ние все още сме на първоначален етап от внедряване на стратегията за управление на риска в ТУ-Варна. След проведените обучения на екипите и преминалия вече етап на идентификация и категоризиране на рисковете по нива, са набелязани конкретни мерки, срокове и отговорности, с цел да бъдат сведени до минимум. Те периодично ще бъдат преглеждани и актуализирани в зависимост от настъпилите промени, тъй като е известно, че вече идентифицираните рискове и потенциални заплахи не са статични. В различни периоди от време и при реализиране на различни външни и вътрешни обстоятелства те могат да заемат различни нива - от високо до ниско, както и да се появяват нови рискове. Важното е ръководството от всички управленски нива на ТУ-Варна постепенно да развива подходящ съвременен модел на мислене. Той трябва да се основава на превантивната оценка на потенциалните рискове от вземаните решения, с оглед на възможностите за подобряване на процесите и услугите. Рисковете да се поддържат на едно приемливо ниво, така че дори и да се случат, те да не водят до сериозни негативни последствия за имиджа на университета, на възприетите политики, целите, процесите, звената, персонала, потребителите на образователни услуги, заинтересованите страни и т.н.
           Предимство в нашия случай е, че стратегията ни за управление на риска обхваща наравно както академичните звена, така и административните и поддържащите такива, като използва единна методология за оценка и управление. Това е важно, тъй като в повечето случаи неакадемичните звена оказват не по-малко влияние върху качеството на образователните услуги на ТУ-Варна, отколкото академичните звена.

 Стоян  ДИМИТРОВ