Ректорът на ТУ – Варна, проф. дн инж. Росен Василев, представи пред Общото събрание отчетния доклад за дейността на университета през периода май 2017 – април 2018г. След дискусия и отговор на поставените въпроси, докладът беше гласуван и приет единодушно от членовете на ОС на ТУ-Варна. Ректорът благодари на членовете на Общото събрание и на цялата академична общност на ТУ – Варна за подкрепата към ръководството и за всички отправени препоръки, една от които е изключително важна и актуална - за още по-активна проектна работа по линия на финансирането от Европейския съюз и привличане на средства за наука в университета.

С голямо мнозинство от 111 гласа – „за“, трима против и 11 въздържали се, беше приет и докладът на Контролния съвет, представен от неговия председател – доц. д-р инж. Розалина Чутуркова. Общото събрание избра и нов заместник-председател на Контролния съвет – доц. д-р Даниела Тонева – Жейнова. Попълнен беше и съставът на Академичния съвет с още петима студенти по предложение на Студентския съвет, а новият представител на хабилитираните преподаватели е доц. д-р инж. Виолета Божикова.

„Редовното годишно заседание на Общото събрание на ТУ – Варна се проведе легитимно като присъстваха 125 от общо 157 делегати“ – обобщи председателят на общото събрание, доц. д-р Виктор Чириков. – „Необходимия кворум по принцип осигурява 100 присъстващи делегати. В началото на заседанието Общото събрание гласува промени в състава на комисията по изборните процедури, която вече е в пълен състав – 12 членове, и пристъпи към реализиране  на своите функции при гласуването по докладите и за попълване състава на Академичния и на Контролния съвет. Благодаря на всички членове на Общото събрание за колегиалното и делово отношение и за ангажираността с важните за университета въпроси.“