Имаме удовоствието да ви представим научно-изследователския проект (вх. № МУ03 164) на тема "Интелигентни системи за енергиен мениджмънт и управление на разходите", определен за финансиране въз основа на проведен от Фонд „Научни изследвания” конкурс „МЛАДИ УЧЕНИ”.

Конкурсът беше проведен в края на 2011 г. и настоящият проект спечели най-голямото финансиране за цялата страна. Проектът е резултат от ползотворното съвместно сътрудничество между млади учени от три катедри в ТУ-Варна - "Електроенергетика", "Електронна Техника и Микроелектроника" и "Радиотехника". Ръководител на проекта е д-р инж. Юлиан РАНГЕЛОВ,гл. ас. в катедра "Електроенергетика" към ТУ-Варна.

Научноизследователска инициатива и цел на проекта е изследване, предложение, експеримент и верификация на интелигентна система за енергиен мениджмънт и управление на разходите. В основата си предложената концепция представлява мултиплатформена система, изградена от две нива:

• Интелигентно електронно електроизмервателно устройство – тук основният научен принос на работният екип ще бъде разработката на способ за индиректно разпознаване на включените в електрическата мрежа консуматори. Целта е прилагане на иновативно решение, което да позволи на потребителя да проследи как се разпределя електрическата енергия в дома, без да е необходимо използването на допълнителни устройства освен включеното в централното табло електронно електроизмервателно устройство.

• Софтуер за сбор и обработка на данни. Тук екипът ще разработи нов подход, чрез които на база на разпознатите консуматори да бъде определено електроенергийното поведение на потребителя. Така системата ще бъде способна, изхождайки от предварително изготвена база данни да предложи най-добрата стратегия за подобряване на енергийната ефективност.

Независимо от двете основни развойни точки в процеса на работа екипът ще насочи усилията си и към подобряване на вече съществуваща технологична база, от която се изхожда. Така реализираната мултиплатформена система ще предостави едно модерно и иновативно решение в областта на интелигентните електроразпределителни мрежи.
За качественото и устойчиво изпълнение на проекта научният колектив е осигурил съдействието на изявени учени и експерти от България и чужбина. Предвидени са краткосрочни мобилности и визити в външни научноизследователски организации и представители на бизнеса с цел обмяна на знание и опит.

Срокът за изпълнение на проекта е декември 2013 г.

Към сайта на проекта »