На основание Заповед № 153 / 29.03.2019г. на Ректора на Технически университет – Варна се обявява конкурс за „ГЛАВЕН СЕКРЕТАР“
в Технически университет – Варна.

Брой работни места, за които се обявява процедурата – 1 работно място.
1. Изисквания за заемане на длъжността:
1.1. Минимални и специфични изисквания:
• Техническо или икономическо образование с ОКС „Магистър“;
• Минимален професионален опит – 10 години в ръководство, организиране, координиране, контролиране на стопанска и административна дейност, като минимум 3 год. в областта на висшето образование;
• Знания: да познава нормативната уредба в областта на висшето образование и науката; финансовата и стопанската дейност; обществените поръчки; трудово-осигурителното законодателство;
• Компютърна грамотност: MS Office и др.;
1.2. Допълнителни изисквания:
• Област на висшето образование „Социални, стопански и правни науки“, професионално направление „Администрация и управление“ или „Икономика“, или област на висшето образование „Технически науки“, професионално направление „Общо инженерство“, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления;
• Опит и участие в управлението на европейски, национални и международни проекти, както и инфраструктурни проекти от местно и национално значение;
2. Начин на провеждане на подбора:
• по документи;
• събеседване.
3. Необходими документи за кандидатстване:
• Заявление за участие в подбора (свободен текст, с посочване на телефони, e-mail адрес, адрес за кореспонденция);
• Професионална автобиография;
• Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен „Магистър“;
• Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.);
• Сертификат или друг официален документ за участие в управлението на европейски, национални и международни проекти, както и инфраструктурни проекти от местно и национално значение.
4. Срок и място за подаване на документи:
Срок за подаване на документи от 29.03.2019 г. до 05.04.2019 г. вкл.;
Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 7-дневен срок от публикуване на обявлението в сайта на ТУ - Варна, на адрес: Варна, ул. „Студентска“ 1, всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа в Ректорат на ТУ – Варна – Деловодство; Телефон за контакт: 052/383 251;
5. Кратко описание на длъжността:
Главният секретар работи под прякото ръководство на ректора и в тясно взаимодействие със заместник ректорите на Технически университет – Варна и помощник ректора.
Оперативно контролира стопанската и административна дейност на университета.
Отговорности:
Осъществява контрол върху изпълнението на решенията на Общото събрание, на Академичния и на Ректорския съвет;
Контролира дейностите по управление на човешките ресурси в администрацията и помощно-техническия персонал;
Организира и контролира правното осигуряване на процедурите по обществени поръчки;
Участва в съставянето на университетския бюджет и участва в контрола на изпълнението му;
Съдейства за разширяване на контактите с бизнеса, с цел реализация на съвместни дейности и дарения;
Отговаря за изготвянето на инвестиционната програма на ТУ-Варна – определяне на приоритети и търсене на външни инвеститори;

6. Общодостъпно място, на което ще се обявяват съобщения във връзка с подбора – електронната страница на ТУ-Варна.