ОБЯВЕНИ КОНКУРСИ ОТ АС НА 28.10.2019г.


На основание на чл.3, ал.1 и чл.24 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, Академичният съвет реши да се обявят следните конкурси за заемане на  академична длъжност: ДОЦЕНТ.

Професионално направление:

5.2 Електротехника, електроника и автоматика

Учебна дисциплина:

„Преобразувателна техника"

Факултет / Колеж / Департамент:

ФИТА

Катедра:

Електронна техника и микроелектроника

Брой места:

1

За срок от:

2 месеца от обявата в ДВ

Публикуван в ДВ, брой/дата

№93/26.11.2019 г.

Дата на публикуване в интернет:

26.11.2019 г.

 

Документи в каб. 510 МФ отдел "Човешки ресурси" - тел.052/383 284