ОБЯВЕНИ КОНКУРСИ ОТ АС НА 30.09.2019г.

На основание на чл.3, ал.1 и чл.17 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, Академичният съвет реши да се обявят следните конкурси за заемане на  академична длъжност: АСИСТЕНТ    

 

Професионално направление:

5.13 Общо инженерство

Учебна дисциплина:

“Инженерна екология”

Факултет / Колеж / Департамент:

Катедра:

Екология и опазване на околната среда

Брой места:

1

За срок от:

2 месец от обявата в интернет страницата на ТУ-Варна

Дата на публикуване в интернет:

02.10.2019 г.

 

Документи се депозират в отдел "Човешки ресурси", каб.510МФ, тел.052/383284 


OБЯВЕНИ КОНКУРСИ ОТ АС НА 27.11.2019 г.

На основание на чл.3, ал.1 и чл.17 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, Академичният съвет реши да се обявят следните конкурси за заемане на академична длъжност: АСИСТЕНТ.

Професионално направление:

5.3 Комуникационна и компютърна техника

Учебна дисциплина:

„Компютърна периферия”

Факултет / Колеж / Департамент:

ФИТА

Катедра:

Компютърни науки и технологии

Брой места:

1

За срок от:

1 месец от обявата в интернет страницата на ТУ-Варна

Дата на публикуване в интернет:

27.11.2019 г.

 

Документи се депозират в отдел "Човешки ресурси", каб.510МФ, тел.052/383284