ОБЯВЕНИ КОНКУРСИ ОТ АС НА 06.07.2020г.


На основание на чл.3, ал.1 и чл.17 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, Академичният съвет реши да се обявят следните конкурси за заемане на  академична длъжност: АСИСТЕНТ    

 

Професионално направление:

5.3 „Комуникационна и компютърна техника"

Учебна дисциплина:

„WEB Дизайн" и „Графични системи"

Факултет / Колеж / Департамент:

ФИТА

Катедра:

Софтуерни и интернет технологии

Брой места:

2

За срок от:

3 месец от обявата в интернет страницата на ТУ-Варна

Дата на публикуване в интернет:

10.07.2020 г.

 

Документи се депозират в отдел "Човешки ресурси", каб.510МФ, тел.052/383284