Име, презиме, фамалия Специалност форма на обучение бр. семестри
26 Алина Николаева Блажева Телекомуникации и мобилни технологии задочна 4 сем
41 Благовеста Валериева Бинева Социална работа с деца задочно 4 сем
31 Габриел Пенчев Пеев Електротехника задочна 4 сем
38 Деница Огнянова Пейчева Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) задочно 3 сем
37 Димитър Славчев Димитров Siemens PLS технологии за управление задочно 3 сем
22 Дорина Стоянова Абрашева Инженерна екология задочна 3 сем
27 Красимира Тодорова Петрова Безопасни и здравословни условия на труд задочна 4 сем
28 Магдалена Валентинова Танчева Инженерна екология задочна 3 сем
32 Мартин Димитров Тасков Машиностроителна техника и технологии задочна 4 сем
33 Мирослав Тодоров Драгалов Технологично предприемачество и иновации задочна 4 сем
34 Николай Венков Иванов Транспортна техника и технологии задочна 3 сем
40 Пламен Веселинов Михайлов Топлотехника и ВЕИ задочно 6 сем
25 Симона Красимирова Георгиева Проектиране на морски уредби и системи задочна 4 сем
39 Филип Василев Иванов Проектиране на морски уредби и системи задочно 4 сем