Име, презиме, фамалия Специалност форма на обучение бр. семестри
53 Венцислав Иванов Демиревски Възобновяеми енергийни източници Дистанц 3 сем
44-а Веселин Станимиров Марков Електротехника (ВЕИ) Задочно 4 сем
72 Георги Живков Славов Корабни машини и механизми Задочно 3 сем
38 Деница Огнянова Пейчева Топлотехника и ВЕИ Задочно 6 сем
45 Диан Куртев Динков Индустриални роботизирани системи и автоматизация Задочно 3 сем
52 Димитър Данчев Димитров Компютъризирани технологии в машиностроенето - др. спец Задочно 3 сем
54 Динко Стоянов Кайряков Инженерна екология Задочно 3 сем
56 Драгомир Георгиев Митев Корабни машини и механизми Задочно 6 сем
70 Иван Димитров Иванов Безопасни и здравословни условия на труд Задочно 4 сем
63 Кристиян Веселинов Василев Корабостроене и морска техника Задочно 4 сем
62 Кристияна Красимирова Илиева Инженерна екология Задочно 3 сем
47 Максим Валентинов Киров Siemens PLS технологии за управление Задочно 3 сем
44-б Мариан Красимиров Ставрев Техника и технологии за обработване на материалите Задочно 4 сем
58 Мария Бориславова Маринова Инженерна екология Задочно 3 сем
47-а Николай Георгиев Маринов Корабни машини и механизми Задочно 6 сем
67 Николай Георгиев Марудин Корабни машини и механизми Задочно 6 сем
45-а Стелиана Стефанова Йорданова Социален мениджмънт Задочно 4 сем
71 Теодор Ивайлов Иванов Siemens PLS технологии за управление Дистанц 3 сем
59 Тихомир Деянов Николов Корабостроене и морска техника Задочно 4 сем
73 Цветан Стоянов Димитров Възобновяеми енергийни източници Дистанц 3 сем
61 Юлиян Ивов Иванов Безопасни и здравословни условия на труд Задочно 4 сем
47-б Яна Георгиева Георгиева Инженерна екология Задочно 3 сем

 

 

Име, презиме, фамалия Специалност форма на обучение бр. семестри
18 Адела Динкова Господинова - Станева Безопасни и здравословни условия на труд задочна 4 сем
8 Антоанета Димитрова Филева Безопасни и здравословни условия на труд задочна 4 сем
6 Веселен Йоргакиев Иванов Семепроизводство и растителна защита задочна 4 сем
9 Георги Гочев Гочев Семепроизводство и растителна защита задочна 4 сем
3 Гергана Пламенова Станчева Семепроизводство и растителна защита задочна 4 сем
2 Димитър Ганчев Димитров Семепроизводство и растителна защита задочна 4 сем
4 Димитър Златев Джендов Индустриални роботизирани системи и автоматизация задочна 3 сем
19 Женя Никова Георгиев Семепроизводство и растителна защита задочна 4 сем
21 Илия Куртев Коев Електротехника задочна 4 сем
13 Магдалена Тодорова Браткова Корабостроене и морска техника задочна 4 сем
1 Марин Василев Димов Семепроизводство и растителна защита задочна 4 сем
23 Мария Георгиева Баева - Стоянова Семепроизводство и растителна защита задочна 4 сем
14 Николай Данаилов Бозушки Компютъризирани технологии в машиностроенето задочна 3 сем
20 Пламен Петров Стефанов Семепроизводство и растителна защита задочна 4 сем
11 Свежен Енев Чакъров Семепроизводство и растителна защита задочна 4 сем
16 Стефана Кръстева Димитрова - Делева Инженерна екология задочна 3 сем
17 Стефани Неделчева Неделчева Семепроизводство и растителна защита задочна 4 сем
12 Тодор Иванчев Чанков Siemens PLS технологии за управление задочна 3 сем
5 Христина Светлинова Желева Корабостроене и морска техника задочна 4 сем

 

 

Име, презиме, фамалия Специалност форма на обучение бр. семестри
26 Алина Николаева Блажева Телекомуникации и мобилни технологии задочна 4 сем
41 Благовеста Валериева Бинева Социална работа с деца задочно 4 сем
31 Габриел Пенчев Пеев Електротехника задочна 4 сем
38 Деница Огнянова Пейчева Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) задочно 3 сем
37 Димитър Славчев Димитров Siemens PLS технологии за управление задочно 3 сем
22 Дорина Стоянова Абрашева Инженерна екология задочна 3 сем
27 Красимира Тодорова Петрова Безопасни и здравословни условия на труд задочна 4 сем
28 Магдалена Валентинова Танчева Инженерна екология задочна 3 сем
32 Мартин Димитров Тасков Машиностроителна техника и технологии задочна 4 сем
33 Мирослав Тодоров Драгалов Технологично предприемачество и иновации задочна 4 сем
34 Николай Венков Иванов Транспортна техника и технологии задочна 3 сем
40 Пламен Веселинов Михайлов Топлотехника и ВЕИ задочно 6 сем
25 Симона Красимирова Георгиева Проектиране на морски уредби и системи задочна 4 сем
39 Филип Василев Иванов Проектиране на морски уредби и системи задочно 4 сем

 

 

Презентации

Повече информация за специалност:

 

АВТОМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННИ И УПРАВЛЯВАЩИ КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ (АИУКС)

Обучаваща катедра:
Автоматизация на производството

AВТОМОБИЛНА ТЕХНИКА (AT)

Обучаваща катедра:
Транспортна Техника и Технологии

АГРОНОМСТВО (A)

Обучаваща катедра:
Растениевъдство

БИОМЕДИЦИНСКА ЕЛЕКТРОНИКА (БМЕ)

Обучаваща катедра:
Електронна техника и микроелектроника

ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ (ВЕИ)

Обучаваща катедра:
Електротехника и електротехнологии

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА (EE)

Обучаваща катедра:
Електроенергетика

ЕЛЕКТРОНИКА (Е)

Обучаваща катедра:
Електронна техника и микроелектроника

ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА КОРАБА (ЕОК)

Обучаваща катедра:
Електроснабдяване и електрообзавеждане

ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ И ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ (EСEO)

Обучаваща катедра:
Електроснабдяване и електрообзавеждане

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И EЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ (ЕТЕТ)

Обучаваща катедра:
Електротехника и електротехнологии

ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ (ЗНБА)

Обучаваща катедра:
Екология и опазване на околната среда

ИНДУСТРИАЛЕН ДИЗАЙН (ИД)

Обучаваща катедра:
Индустриален дизайн

ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ (ИМ)

Обучаваща катедра:
Индустриален мениджмънт

ИНЖЕНЕРНА ЕКОЛОГИЯ (ИЕ)

Обучаваща катедра:
Екология и опазване на околната среда

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ)

Обучаваща катедра:
Комуникационна техника и технологии

КОМПЮТЪРИЗИРАНИ ТЕХНОЛОГИИ В МАШИНОСТРОЕНЕТО (КТМ)

Обучаваща катедра:
Технология на машиностроенето и металорежещи машини

КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ (КСТ)

Обучаваща катедра:
Компютърни науки и технологии

КОРАБНИ МАШИНИ И МЕХАНИЗМИ (KMM)

Обучаваща катедра:
Корабостроене, корабни машини и механизми

КОРАБОВОДЕНЕ (K)

Обучаваща катедра:
Корабоводене, управление на транспорта и опазване чистотата на водните пътища

КОРАБОСТРОЕНЕ И МОРСКА ТЕХНИКА (КМТ)

Обучаваща катедра:
Корабостроене, корабни машини и механизми

 

ЛОГИСТИКА НА ВОДНИЯ ТРАНСПОРТ (ЛВТ)

Обучаваща катедра:
Корабоводене, управление на транспорта и опазване чистотата на водните пътища

МАШИНОСТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ (МТТ)

Обучаваща катедра:
Материалознание и технология на материалите

ПРОИЗВОДСТВЕН ИНЖЕНЕРИНГ (ПИ)

Обучаваща катедра:
Технология на машиностроенето и металорежещи машини

 

РОБОТИКА И МЕХАТРОНИКА (РМ)

Обучаваща катедра:
Автоматизация на производството

СОФТУЕРНИ И ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ (СИТ)

Обучаваща катедра:
Софтуерни и интернет технологии

СОЦИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ (СМ)

Обучаваща катедра:
Социални и правни науки

ТЕХНОЛОГИЧНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И ИНОВАЦИИ (ТПИ)

Обучаваща катедра:
Индустриален мениджмънт

ТОПЛОТЕХНИКА И ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ (ТИП)

Обучаваща катедра:
Топлотехника

 

ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ (ТТТ)

Обучаваща катедра:
Транспортна техника и технологии

 

КОЛЕЖ В СТРУКТУРАТА НА ТУ-ВАРНА - специалност ТТТ

ДОБРУДЖАНСКИ ТЕХНОЛОГИЧЕН КОЛЕЖ

Още статии ...