Прием в ТУ-Варна ОКС "бакалавър" специалности

     AВТОМОБИЛНА ТЕХНИКА (AT)
     АВТОМАТИКА, РОБОТИКА И УПРАВЛЯВАЩИ КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ (АРУКС)
     АГРОНОМСТВО (A)
     ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ФЛОТА И ПРИСТАНИЩАТА (ЕФП)
     ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА (EE)
     ЕЛЕКТРОНИКА (Е)
     ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА КОРАБА (ЕОК)
     ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ И ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ (EСEO)
     ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ (ЕтВЕИ)
     ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ (ЗНБА)
     ИНДУСТРИАЛЕН ДИЗАЙН (ИД)
     ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ (ИМ)
     ИНЖЕНЕРНА ЕКОЛОГИЯ (ИЕ)
     ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ)
     КОМПЮТЪРИЗИРАНИ ТЕХНОЛОГИИ В МАШИНОСТРОЕНЕТО (КТМ)
     КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ (КСТ)
     КОРАБНИ МАШИНИ И МЕХАНИЗМИ (KMM)
     КОРАБОВОДЕНЕ (K)
     КОРАБОСТРОЕНЕ И МОРСКА ТЕХНИКА (КМТ)
     МАШИНОСТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ (МТТ)
     СОФТУЕРНИ И ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ (СИТ)
     СОЦИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ (СМ)
     ТОПЛОТЕХНИКА И ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ (ТВЕИ)
     ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ (ТТТ)

За повече информация относно специалностите и кандидатстването в ТУ-Варна моля посетете

сайта на кандидатстудентската кампания